ယေန႔(ဇူလိုင္လ ၃၁ရက္ေန႔) တြင္ က်င္းပမည့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း

(၁) ရပ္ကြက္ ေက်းရြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ေရး ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ေမးခြန္း။

(၂) ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈဒဏ္ ခံစားခဲ့ရေသာ ျပည္သူမ်ား
မူလ အေျခအေနသို႔ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေရး အတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕မွ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေနာင္ အလားတူ ျဖစ္စဥ္မ်ား ထပ္မံ မျဖစ္ပြားေစေရး၊ လံုျခံဳမႈ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အျပည့္အ၀ ရရွိေရးအတြက္ ေရရွည္အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေရးဆြဲ ထားရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္း။

(၃) ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕အား ေဒသျပည္သူအေပၚ အမွီအခိုကင္းျပီး ဂုဏ္သိကၡာ ရွိစြာ ရပ္တည္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ခရီးစရိတ္၊ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းႏွင့္ ရံုးသံုးစက္ပစၥည္း စသည္တို႔ကို ေငြစာရင္း ေခါင္းစဥ္ အလိုက္ ရံပံုေငြ ခြဲေ၀ခ်ထားရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္း အစရွိသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ အဆိုတင္သြင္းမႈ အစီအစဥ္တြင္

(၁) ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူၾကီးက ကာလ စည္းကမ္းသတ္ အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြး စဥ္းစားရန္ အဆိုတင္သြင္းျခင္း။

(၂) ျပည္ေထာင္စု တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူၾကီးက တရားရံုးမ်ား မထီမဲ့ျမင္ ျပဳမႈ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြး စဥ္းစားရန္ အဆို တင္သြင္းျခင္။

(၃) ျပည္ေထာင္စု တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူၾကီးက ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးစဥ္းစားရန္ အဆိုတင္သြင္းျခင္း။

(၄) ေငြေၾကးႏွင့္ အရင္းအႏွီး ေစ်းကြက္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေငြေၾကးႏွင့္ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲေနစဥ္ ကာလအတြင္း ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ ျပဳျပင္ ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ငါးဦးက ေဆြးေႏြးျခင္း။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း၀င္က ျပန္လည္ ေျဖရွင္း ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္
အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ ရယူျခင္း။

(၅) အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ ရတနာဂီရိရွိ နတ္ရြာစံ သီေပါ မင္းတရားၾကီး၏ ရုပ္အေလာင္းမ်ားမွ အရိုးမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ သယ္ေဆာင္ ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို တင္သြင္းျခင္း။

(၆) အေျခခံ ပညာ အထက္တန္း စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္မႈ၊ က်ရံႈးမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လက္ရွိ က်င့္သံုးေနသည့္ စနစ္အား ျပန္လည္ သံုးသပ္လ်က္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေသာ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ပိုမို ေမြးထုတ္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ အေျခခံ ရမွတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ က်ရံႈးသူမ်ား မနစ္နာေစရန္ အတြက္ က်ရံႈးျပီး ဘာသာကိုသာ အခ်ိန္တို အတြင္း ျပန္လည္ ေျဖဆိုခြင့္ ရရွိေရး အခြင့္အေရး ေပးသည့္ စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေပးႏိုင္ပါရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တိုက္တြန္း ေၾကာင္း အဆိုကို တင္သြင္းျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တင္သြင္းၾကမည္ဟု သိရပါသည္။

0 comments "ယေန႔(ဇူလိုင္လ ၃၁ရက္ေန႔) တြင္ က်င္းပမည့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း", Baca atau Masukkan Komentar

Post a Comment

လာေရာက္လည္ပတ္တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါ ကၽြန္ေတာ္ကုိျပန္ျပီး ကူညီတဲ့အေနနဲ့ ေဘးမွာတင္ထားတဲ့ ေၾကာ္ျငာေလးေတြကုိ ကလစ္နွိပ္ေပးနုိင္ပါတယ္ thanks :D

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...