(ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ေန႔) တြင္ က်င္းပမည့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌အမ်ိဳးသားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အၾကံေပးခ်က္ အစီရင္ခံစာကို အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၂၁) ဦးက ေဆြးေႏြးၾကမည္

Ditulis oleh: -
ယေန႔ (ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ေန႔) တြင္ က်င္းပမည့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ အာဆီယံႏိုင္ငံ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာင္းမ်ား ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကို အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေမးျမန္းၾကမည္ ျဖစ္ျပီး အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ ယင္းက တာ၀န္ေပးအပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္က ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘာၤလုပ္ငန္း ေကာ္ပိုေရးရွင္း ဥပေဒကို ရုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၾကားရွင္းလင္းျခင္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ခံယူျခင္း အစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ ယင္းက တာ၀န္ေပးအပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ကပင္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၾကားရွင္းလင္းျခင္း အစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ေရးရာ ေကာ္မတီ၏ အမ်ိဳးသားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အၾကံေပးခ်က္ အစီရင္ခံစာကို အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၂၁) ဦးက ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

0 comments "(ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ေန႔) တြင္ က်င္းပမည့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌အမ်ိဳးသားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အၾကံေပးခ်က္ အစီရင္ခံစာကို အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၂၁) ဦးက ေဆြးေႏြးၾကမည္", Baca atau Masukkan Komentar

Post a Comment

လာေရာက္လည္ပတ္တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါ ကၽြန္ေတာ္ကုိျပန္ျပီး ကူညီတဲ့အေနနဲ့ ေဘးမွာတင္ထားတဲ့ ေၾကာ္ျငာေလးေတြကုိ ကလစ္နွိပ္ေပးနုိင္ပါတယ္ thanks :D

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...